fbpx

Venstresidens tankesmie

Ulikhetskrisa

«Det økende gapet de siste tiårene mellom rike og fattige har lenge blitt avfeid av de fleste økonomer og politikere som en uheldig bieffekt av den teknologiske utviklingen og av globalisering», skriver Heather Stewart i Guardian. Etter utbruddet av finanskrisa har det derimot kommet en rekke indikasjoner på at ulikheten i seg selv har vært en av de bakenforliggende årsakene til krisa, fordi økt ulikhet blant annet har fremmet en voksende finanssektor. Det er derfor ikke uten konsekvenser for et samfunn at de rike får anledning til å løpe i fra alle andre.

Stewart skriver om den nye boka til økonomen James K. Galbraith, kalt «Inequality and Instability. A study of the world economy just before the great crisis», som han la fram på en OECD-konferanse nylig. Galbraith baserer seg på nyinnsamlede data, og finner blant annet at utviklingen innen finanssektoren har spilt en sentral rolle i forkant av krisa. I et intervju om boka sier han:

«Mellom slutten av 2.verdenskrig og 1980 virket den økonomiske veksten som en utjevnende kraft i USA. Men etter 1980 går vekstperioder og økende økonomisk ulikhet hånd i hånd. Så hva har skjedd? Fra og med 1980 gikk vi fra å være en lønnsdrevet økonomi med en voksende offentlig sektor som tilbød nye tjenester, til å bli en kredittdrevet økonomi. Det statistikken viser er at økningen i ulikhet henger sammen med kraftig kredittvekst, noe som er et tegn på ustabilitet. Hvis vi igjen skal skape stabile økonomiske forhold, vil det å kontrollere ulikhet og ustabilitet gå ut på samme ting.»

Også Joseph Stiglitz kommer i disse dager med boka «The Price of Inequality». I et utdrag fra boka skriver han:

«Det historien, og erfaringer fra andre land viser oss, er at man kommer til et punkt der ulikhet setter i gang en negativ spiral for hele samfunnet. Og når det skjer, går det også utover de rikeste. […] Det er ingen tilfeldighet at de periodene der brede lag av den amerikanske befolkningen har opplevd inntektsvekst – med fallende ulikhet og progressiv beskatning – også har vært periodene som økonomien har vokst raskest.»

I den nye artikkelen «Did inequality cause the U.S. financial crisis?» peker økonomen Till van Treeck på hvordan økonomifaget må legge bort Milton Friedmans teorier om at personlig gjeldsdannelse kun er et uttrykk for personers ønske om å opprettholde et jevnt konsum gjennom alle faser av livet. Inspirert av denne teorien, skriver Treeck, anså mange økonomer, bl.a. sentralbanksjef Alan Greenspan, den økende ulikheten i USA som uproblematisk, og som en konsekvens av at inntektene syntes å variere mer i løpet av en persons livsløp.

Ulikheten i forbruk vokste nemlig ikke like mye, noterte Greenspan, noe han tolket som et resultat av at presumptivt mer effektive kredittmarkeder gjorde det lett for individer å lånefinansiere seg til et jevnt forbruk. Det man ikke tok høyde for, var at økt ulikhet og økt forgjelding også var et symptom på at individer i større grad prøvde å etterligne konsumet til de over seg på inntektsstigen.

Van Treeck viser til amerikanske spørreundersøkelser, som mot slutten av 1980-tallet (da ulikheten hadde begynt å skyte fart) viser et klart vendepunkt i folks syn på hva som var et akseptabelt forbruksnivå. Mens amerikanere de foregående tiårene hadde gitt uttrykk for å være fornøyde med eget inntektsnivå, begynte forventningene om økt forbruk å vokse raskere enn det den stagnerende lønnsveksten strengt tatt tillot. Løsningen ble gjeldsopptak. Treeck skriver:

«Det er betydelige beviser på at den økende ulikheten mellom husholdningene i USA har vært et viktig bidrag til den fallende spareraten og den økende personlige forgjeldinga. Hjulpet fram av tilgangen på billig kreditt har husholdninger med lave og middels inntekter prøvd å holde følge med forbruket til de på toppen. Dette har bidratt til framveksten av kredittboblen som til slutt brast, og som utløste dagens finanskrise.»

  • Les Stewarts artikkel «Inequality wasn’t the answer: in fact, it was our downfall» her.
  • Les Joseph Stiglitz’ artikkel «The 1 Percent’s Problem» her.
  • Les intervju med James Galbraith her, se videointervju her og video av foredrag her.
  • Les Till van Treecks artikkel «Did Inequality cause the economic crisis?» her.