Tag Archives: sektor

Alternativ til innstramming av velferden

Fellesskapsverdiene forvitrer, forteller VG (10.3.2010). Politiske myndigheter har latt veier, kloakknett og annen infrastruktur forvitre så lenge at etterslepet i vedlikehold kan være så omfattende som 800 milliarder kroner.

Mange trodde det var denne skakkjørte underfinansieringen av fellesskapet et rødgrønt styre skulle rette opp i . Men budskapet som nå lyder fra denne regjering er «Innstramming, innstramming, innstramming»

Spørsmålet regjeringen og finansminister Sigbjørn Johnson unngår er: Hvorfor er det kun på fellesskapet budsjetter det skal strammes inn? Regjeringen legger i Nasjonalbudsjettet for 2010 opp til 4 prosent vekst i privat konsum og 2 prosent vekst i offentlig konsum (der velferdstjenestene ligger).

Debatten om behovet for en annen fordeling mellom offentlig og privat konsumvekst skytes ned med henvisning til en selvpåført tvangstrøye: Skattestopp på Høyres skattenivå for 2004.

Manifest Analyse publiserer i dag et notat med argumenter for at det trengs en forsterket skatteinnsats for fellesskapaet.

Vår anbefalning er at regjeringen setter ned et hurtigarbeidende utvalg som skal synliggjøre nødvendige veivalg for velferdsnorge, gennom

(a) å finne velferdsløft regjeringspartiene kan enes om i 2011–2013 og
(b) peke på mulig finansiering gjennom skattesystemet (med sosial profil).

Utvalgets formål skal være å utarbeide alternativ til offentlig innstramming, slik at partier og velgere får føre den demokratiske debatt som viktige veivalg for velferden fortjener. Hvis regjeringen ikke vil få disse alternativene opp på bordet, vil vi anbefale regjeringspartienes stortingsgrupper å gå sammen om å nedsette et slikt utvalg.

Les hele notatet her.

«Det offentlige skaper verdier»

Samfunnsøkonom Jan Mønnesland tar i en kronikk publisert i Klassekampen i dag et oppgjør med ideen om at offentlige tjenester er en byrde og ikke et gode. «Offentlig sektor anses som samfunnsmessig utgiftspost mens privat sektor skaper verdier, nærmest uansett hva en der driver med,» men det er «vanskelig å finne noe logisk fundament for en slik tekning,» skriver Mønnesland i kronikken.

Mønnesland argumenterer for at offentlige tjenester, som i stor grad blir utført innenfor sektorer hvor tidsbruk er en del av selve produktet, etter hvert bør få en stadig økende andel av den samlede arbeidskraftsressursen.

Kronikken er basert på Mønneslands innledning under seminaret Venstrevisjoner, som ble arrangert av Manifest senter for samfunnsanalyse tidligere i høst.

Last ned og les kronikken i pdf-format: side 1 og side 2