Tag Archives: politikk

Plyndringstid

I begynnelsen av desember publiserte den amerikanske økonomen Michael Hudson en artikkel med overskriften «Demokrati og gjeld». Han går tilbake til Aristoteles, som mente at samfunnet stadig skifter mellom perioder med aristokrati, demokrati og oligarki.

AV: ALI ESBATI
Publisert i Klassekampen 28.12.2011

Gjeldsinstitusjonen spiller en avgjørende rolle i disse overgangene. Det er gjennom kredittgivning rikdommen polariseres til de ledende oligarkene, som etter hvert kan gjøre sin økonomiske makt om til arvelig politisk makt. Og det er ved å sette en strek over gammel gjeld nye ledere – Aristoteles kaller dem «tyranner» – samler støtte hos folket.

Et historisk sprang i denne sammenhengen inntreffer når nasjoner som har forlatt eneveldet, blir sikrere som låntakere. Tidligere var monarkens gjeld i prinsippet en privatsak. Den døde med ham. Men i «demokratier» kunne statens valgte representanter, gjennom retten til å skrive ut skatter, overføre gjeld til hele befolkningen over lengre tidsperioder.

Hudson peker på at vi nå ser et nytt historisk skifte. En av ettervirkningene av gjeldskrisen i Europa er at den internasjonale finanskapitalen igjen begynner å vende seg mot det autoritære, vekk fra demokratiet. Man ser gjerne at budsjettnedskjæringer og salg av eiendom gjennomføres for å betjene gjeld, uten at dette går gjennom demokratiske prosesser.

Nesten nøyaktig samtidig som Hudson kom med sin artikkel, publiserte E24.no en kommentar av økonomiprofessor Rögnvaldur Hannesson fra Norges Handelshøyskole. Han gir uttrykk for denne antidemokratiske impulsen på en mer åpenhjertig måte en mange andre. «I det siste har vi fått en ny type overhus», skriver han om de ikke-valgte finansherrene. Men det at «finansmarknadene overstyrer de demokratiske prosessene […] er ikke nødvendigvis noe på beklage, heller tvert imot.»

Professoren nevner Chile under Pinochet og Italia under Mussolini som gode eksempler på hvordan man har kunnet skape høy vekst og «rask reduksjon av offentlig gjeld». Det som i Hannessons verden i dag gjør det nødvendig og mulig å oppheve det besværlige folkestyret, er nettopp gjeldsproblematikken: «Kan regjeringer som må ha støtte i folkevalgte forsamlinger håndtere de problemer som oppstår når deres forgjengere har levd over evne i lang tid?» Når man kan mistenke at svaret er nei, må altså «finansmarknadene» ta over og fjerne de «privilegiene» befolkningen har fått. For eksempel «fri medisin og helsestell, og fri utdanning helt opp til doktorgradsnivå».

Den gode professorens idé om hvordan krisen skal «løses» har imidlertid ganske lite å gjøre med hvordan problemene har oppstått og mer med fantasien om «effektive» markeder. I en slik trosoppfatning fører det komplekse nettet av priser og renter til gode beslutninger når det gjelder risiko og valg av prosjekter. Men det virkelige resultatet har vært at viktige planleggingsbeslutninger, og dermed makt over fremtiden, har blitt overlatt til en gjeng med interesser som står i skarp motsetning til folk flest.

De kredittpapirene som finansaktørene sitter på, gir retten til – med statlig tvang om nødvendig – å kreve fruktene av noens arbeid i fremtiden. Når det blir større avstand mellom kreditten som krever renter på den ene siden og det levende arbeidet som skal betjene denne kreditten på den andre, ser vi tydeligere den krigerske karakteren hos finanskapitalen. For da skal altså staten brukes til å overføre ressurser fra det som kommer brede lag av befolkningen til del – helse, utdanning, infrastruktur – til dem som sitter på den finansielle makten. Dette øker naturligvis ikke muligheten, for de som rammes, for å øke sin produktivitet og framtidige betalingsevne. De synker tvert imot ned i dypere avhengighet. Dette er samtidens versjon av konfiskatorisk plyndring.

«Det dreier seg om et grunnleggende matematisk og politisk prinsipp: Gjeld som ikke kan betales, vil ikke bli betalt», avslutter Hudson sin artikkel. Hvordan denne ikke-betalingen skal organiseres, blir utfallet av en pågående dragkamp som definerer konturene for vår nærmeste fremtid. Professor Hannessons artikkel minner oss på at innsatsen er høy.

Bred front

Ali Esbati skriver i Dagsavisen om reaksjonene etter «nisseluenekten» i Drammen, som mange raskt antok at involverte muslimske skolebarn. En FrP-representant mente at «dette er et trinn på veien for å utslette vår egen kultur».

«Denne brede og opprørte folkefront gikk imidlertid raskt i oppløsning. Det viste seg nemlig at ingen muslimer var innblandet. Rektoren tok selvkritikk og påpekte samtidig at «nisseluenekten ble gjort for å skåne elever fra norske religiøse minoriteter som ikke feirer jul», og altså ikke av hensyn til muslimene. Trusselen om utslettelse av norsk kultur var med andre ord avverget inntil videre.»

Esbati ser hendelsen som en del av en mer gjennomgående skjevframstilling i norsk offentlighet når muslimer (tilsynelatende) er involvert. Han skriver: «Denne systematiske forskjellsbehandlingen forsurer mellommenneskelige relasjoner, setter seg i folks selvtillit og legger en våt klut på følelsen av samhørighet. Men dessverre er en «bred front» mot dette i realiteten mye lenger unna enn en bred front mot misforstått nisselue-nekt. Det er et samfunnsproblem som vi må våge å ta debatten om.»

Les hele kronikken her.

Et slitent system

I Klassekampen onsdag 30.11.2011 skriver Ali Esbati om problemer knyttet til innovasjon og langsiktighet i det kapitalistiske systemet. Den konservative amerikanske Harvard-professoren Clayton Christensen har forsket på innovasjon. Christensen “påpeker at hele sektorer i den amerikanske økonomien holder på å dø ut fordi markedsmodellene fra handelsskolene blir tatt i bruk i bedriftene,” skriver Esbati.

Les hele kronikken her.

Budsjett ute av balanse

«Selv om den nylig avsluttede lokalvalgkampen i stor grad handlet om hvordan de ulike partiene ønsket å sikre det lokale velferdstilbudet, er virkeligheten den at rommet for politiske prioriteringer i dagens kommune-Norge er kraftig begrenset,» skriver økonom Lars Gunnesdal i en kronikk i Kommunal Rapport.

«Det er statsbudsjettet som er det egentlige kommunebudsjettet. Uansett hvilken ordfører som måtte sitte i stolen, så kan ingen av dem rette opp den ubalansen som Stortinget over lengre tid har skapt.»

Les hele kronikken her.
Les Manifest Analyses rapport “Ute av balanse. Finansiering av velferd i kommunesektoren” her.

Folk og røvere.

«Til tross for at USAs BNP har vokst og vokst, har den typiske husholdningen (median) nå lavere inntekt enn for ti år siden. En heltidsarbeidende mannlig arbeider har i dag lavere realinntekt enn i 1973», skriver Ali Esbati i en kronikk i Dagsavisen.

«Dette betyr helt enkelt at vanlige amerikanere er blitt tynt fra ulike hold til fordel for en stadig mer superrik elite. Og nå etter kollapsen må de betale enda mer.

«Høyresiden i USA, som overalt ellers, stiller spørsmål ved om de fattige ‘egentlig’ er fattige. Det har vært populært med statistikk om at også visse fattige har råd til kjøleskap og DVD-spiller. I all sin empatiløshet avslører det et grunnleggende problem. Det er nettopp annet enn elektriske apparater som koster mer i industrialiserte land; sånt som utdannelse og helsetjenester. 50 millioner amerikanere er i dag uten helseforsikring. Forsikringer via arbeidsgiverne har stupt,» skriver Esbati.

Les hele kronikken her