Tag Archives: pensjon

Mer målrettet AFP

Nytt notat fra Manifest Tankesmie.

Hvordan kan vi sikre at de som ikke har helse til å jobbe til pensjonsalder får en verdig avgang ved at de som trenger AFP mest ivaretas?

En løsning AFP-floken ved tariffoppgjøret i 2018 må tilfredsstille flere kriterier:

  • Øke ytelsene til reelle tidligpensjonister som faktisk går av og ikke tar ut AFP ved siden av fortsatt lønnsinntekt, slik fagbevegelsen vil.
  • Sikre at det alltid lønner seg pensjonsmessig å stå lengre i arbeid, at det er mulig å
    kombinere deltidsarbeid og AFP og at det ikke skapes økonomiske hindre for at AFP
    pensjonerte kan velge å gå tilbake i arbeid, slik staten vil.
  • Unngå økte utgifter i ordningen, slik NHO krever.

Manifest Tankesmie mener det fins en slik løsning. Dette er den såkalte tosporsmodellen for AFP som Fafo utredet på oppdrag fra LO i 2008. Vi kaller denne løsningen «Mer målrettet AFP».

IMG_7147 IMG_7148

Les notatet her.

Les intervju i Klassekampen 21.3.2018. (Krever abonnement)

Svar til Jan Arild Snoen

Jan Arild Snoen kommenterer vår nye rapport «Fortsatt råd til felles velferd?»Minervas nettsider.

“Den demografiske utviklingen medfører uansett finansieringskilde et økt behov for ressurser innen eldreomsorgen. Det vi argumenterer for er at dette bør skje i felleskapelig regi, og at det økte ressursbehovet bør hentes inn via skattesystemet. Dette vil i så fall innebære at en større del av fremtidig konsumvekst vil skje innen offentlig tjenesteyting.

Konsekvensen av å holde skattenivået nede er ikke at kostnadene til eldreomsorg blir mindre – det vil derimot medføre at den enkeltes mulighet til å sørge for egen alderdom vil begrenses av innholdet i egen lommebok. Alternativ finansiering ved bruk av økte egenandeler vil ha tilsvarende effekt" skriver samfunnsøkonom Lars Gunnesdal i et svar til Snoen.

Les hele Gunnesdals svar her.
Les Snoens kritikk her
Last ned rapporten her.

Drømmen om eldretsunamien

«Det er politisk ønsketenkning fra høyresiden at eldrebølgen må føre til innstramninger offentlig velferd» skriver Magnus Marsdal i en kronikk i Dagbladet i dag.

«For flere aktører synes det åpenbart at demografien i seg selv vil tvinge fram innstramming av offentlige velferdsytelser. (…) Det er på tide å undersøke holdbarheten i slike antakelser om at eldrebølgen må føre til innstramming av innbyggernes velferdsrettigheter. Det er nødvendig å klargjøre hva som er økonomiske nødvendigheter og hva som er politiske valg» skriver Marsdal.

Les kronikken her
Les rapporten her.

Ufør debatt

«Man ønsker å overføre prinsippene bak pensjonsforliket på uførepensjonen, som innebærer at pensjonen vil justeres ned når generell levealder går opp – med mindre man jobber flere år. Den ordningen som skal ‘stimulere’ eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb, vil altså ramme mennesker som får trygdeytelser fordi de ikke kan jobbe» skriver Ali Esbati i kronikken Ufør debatt i Dagsavisen i dag.

«Man utroper ikke seg selv til ufør. Det er en bedømmelse som gjøres av leger og Nav. Men det er selvsagt de uføre selv som er mål for mistroen, når det antydes at det skulle være ‘attraktivt’ å være ufør. Det bildet som gnis inn med denne typen argumentasjon, er at rike Norge er blitt et land av slappinger som koser seg med uføretrygd så fort det blir mulig» skriver Esbati.

Les kronikken her.

Ny CEPR-rapport om inntektsnivå og levealder

Statistikk fra USA viser en klar sammenheng mellom inntektsnivå og forventet levealder, noe som betyr at en generell økning av pensjonsalderen vil kunne gi urimelige effekter. Rapporten «The Impact of Income Distribution on the Lenght of Retirement» av økonomene Dean Baker og David Rosnick ved Center for Economic and Policy Research finner at det er stor forskjell i forventet antall år som pensjonist for menn i den øvre og nedre halvdelen av inntektsfordelingen i USA.

Forskjellen i forventet levealder viser seg også å ha vokst over tid. For menn født i 1960 viser tallene at den rike halvdelen i gjennomsnitt kan forvente å leve mer enn 5 år lenger som pensjonist enn mennene i nedre halvdel av inntektsfordelingen. Se også tabell 4 her.

Urettferdigheten i levealdersjustering har også blitt påpekt av Paul Krugman, som nylig skrev: «They are talking about raising the retirement age, because people live longer – except that the people who really depend on Social Security, those in the bottom half of the distribution, aren´t living much longer.»

Les mer om tema pensjon og levealder på våre nettsider her.
Les rapporten fra Center for Economic and Policy Research her