Tag Archives: industri

Polarisering i klimadebatten

En rapport fra Manifest Tankesmie (2021) belyser hvordan skjerpede motsetninger i klimadebatten oppleves av ansatte og tillitsvalgte i oljeindustrien. Rapporten, skrevet av forskere ved Universitetet i Oslo, dokumenterer at arbeidere i oljebransjen opplever at det foregår en polarisering i feltet. Rapporten foreslår også noen tiltak som kan hjelpe for å motvirke polarisering.

Polariseringen bærer preg av å være affektiv, altså at ulike grupper står langt fra hverandre og er følelsesmessig investert i uenigheten. Rapporten finner at oljearbeiderne definerer ulike motparter i klima- og industripolitikken, og at disse motpartene kan oppsummeres som følger:

  • klima- og miljøbevegelsen langs aksen arbeid/miljø
  • fagorganiserte og fagforbund i andre sektorer (særlig offentlig sektor og varehandel)
  • geografiske motparter som dels kan forstås ut ifra et øst/vest-skille, dels langs aksen by/bygd
  • generasjonskløften mellom ungdom og voksne
  • interessemotsetninger til arbeidsgivere og oppdragsgivere internt i olje- og gassnæringa

Forskningen som ligger til grunn for denne rapporten er en fokusgruppestudie med 41 tillitsvalgte i oljeselskaper og i leverandørindustrien fra forbundene NITO, SAFE, El og IT, Fellesforbundet og Industri Energi. Det er også gjennomført telefonintervjuer med ungdomstillitsvalgte i industriforbundene NITO og Industri Energi.

I rapporten er også representanter for klima- og miljøbevegelsen intervjuet og bedt om å gi sine tilbakemeldinger på funnen i rapporten. Tina Razafimandimby Våje har erfaring med klimaarbeid fra Miljøagentene og Natur og Ungdom. Ingunn Gjerstad er leder i LO i Oslo og blant annet engasjert i «Broen til framtiden». Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i Våre Hender.

Les kronikk av rapportforfatterne i Dagsavisen her.
Les sak på Fri fagbevegelse her.
Les kronikk av Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender og Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker på Fri fagbevegelse her.
Hør Debatt i P2 om temaet her.


 LAST NED RAPPORTEN 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie av David Jordhus-Lier og Camilla Houeland.

 

Kontaktinformasjon rapportforfattere:

David Jordhus-Lier (davidcl@uio.no), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Camilla Houeland (camilla.houeland@sosgeo.uio.no), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Pressehenvendelser Manifest:

Magnus E. Marsdal, leder Manifest  

NY INDUSTRISTRATEGI FOR NORGE

Hvor mye av oljeformuen bør vi investere i det grønne industriskiftet? Trenger vi et forsterket grønt, statlig eierskap? Leder av Manifest tankesmie, Magnus Marsdal, skal diskutere grønn omstilling generelt og Manifests eget arbeid med strategidokumentet «Den Grønne Kjempen», med de internasjonale grønne økonomene Ann Pettifor og Rainer Kattel. Sistnevnte har vært akademisk samarbeidspartner for Grønn Industri 21, et prosjektarbeid som samler miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen om en plan for grønn industriutvikling, som slippes seinere i høst.

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 20:00 – 21:00
Bankettsalen, Victoria Hotel
Inngang 150 / 75 / 20

KJØP BILLETT HER.

En dyr fornøyelse. Bør Norge bygge kraftkabler til utlandet?

Bør Norge bygge kraftkabler til utlandet? I vårt nye notat, skrevet av BI-forsker Lars Thue, ser vi på argumentene som har blitt brukt for å bygge ut to nye undersjøiske strømkabler. Thue skriver:

Med usikkerheten knyttet til kablenes virkninger, kan det kanskje være grunn til å legge større vekt på hensynet til norske forbrukere og norsk industri og å legge kabelprosjektene til side.

I går lanserte Manifest også videoen «Hvem skal bygge landet» om framtida for norsk industri.

Les notatet «En dyr fornøyelse» her.