Tag Archives: arbeidsrett

Lovløse tilstander?

Kan en rødgrønn regjering sitte stille og se på, hvis det brer seg lovløse tilstander i deler av arbeidslivet? Skal lovbrytere gå fri, bare fordi de er bedriftsledere?

I praksis er deler av arbeidslivet nå et rettstomt rom, hva mange av Arbeidsmiljølovens bestemmelser angår. Hvis sak skal reises, for eksempel mot ulovlige ansettelser, er det den enkelte arbeider som må ta støyten. Fagforeningene sitter i dag maktesløse og ser loven brytes. Ingen rettsinstans håndhever Stortingets lovvedtak, for ingen sak blir reist. Manifest Analyse retter søkelyset mot disse «lovløse tilstander» på sin årskonferanse i dag.

Jussprofessor (em) Henning Jakhelln tar opp dette problemet til belysning i en artikkel.

Jakhelln, en framstående ekspert på norsk arbeidsrett, foreslår også en løsning: Representativ fagorganisasjon må få anledning til å reise straffesak ved påståtte brudd på Arbeidsmiljøloven. I dag prøves nesten ingen slike saker, slik at rettsapparatet får anledning til å prøve slike saker og eventuelt håndheve paragrafene Stortinget ha bestemt.

Manifest senter for samfunnsanalyse anbefaler den rødgrønne regjeringen å utrede forslaget fra Henning Jakhelln med sikte på å oppnå mer effektiv håndhevelse av Arbeidsmiljøloven. Som ledd i utredningen bør regjeringen hente inn erfaringer direkte fra de lokale klubber og foreninger som gjennom sine medlemmer er i direkte berøring med arbeidsmiljøkriminaliteten.

Les professor Jakhellns forslag og Manifest Analyses politiske anbefalning.

Les også:
– Fri Fagbevegelse: Rettstomt rom i arbeidslivet