Tag Archives: arbeidsmiljøloven

Striden om tiden

90 timers uke med søppeltømming i Oslo kommune. Er det greit? Hvordan er det å leve i midlertidighet – som ringevikar ved hotellet eller «ansatt» i bemanningsbyrå uten lønn mellom oppdrag?

Striden om tiden står sentralt i klassekampen fordi tid er penger, og tid er verdighet.

Hva skal vi kreve av en ny og bedre Arbeidsmiljølov etter valget til høsten? Bli med og ta pulsen på arbeidstidskampen!

TID: Onsdag 18. januar kl. 18.00
STED: Kulturhuset ved Youngstorget.

Panel:
NATALIA ZUBILLAGA, nestleder LO i Oslo
BREDE EDVARDSEN, forbundssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund
OLE EINAR ADAMSRØD, forbundssekretær Norsk Transportarbeiderforbund
Ordstyrer er HELENE BANK fra For velferdsstaten.

Arrangementet på Facebook her.

Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto.

Lovløse tilstander?

Kan en rødgrønn regjering sitte stille og se på, hvis det brer seg lovløse tilstander i deler av arbeidslivet? Skal lovbrytere gå fri, bare fordi de er bedriftsledere?

I praksis er deler av arbeidslivet nå et rettstomt rom, hva mange av Arbeidsmiljølovens bestemmelser angår. Hvis sak skal reises, for eksempel mot ulovlige ansettelser, er det den enkelte arbeider som må ta støyten. Fagforeningene sitter i dag maktesløse og ser loven brytes. Ingen rettsinstans håndhever Stortingets lovvedtak, for ingen sak blir reist. Manifest Analyse retter søkelyset mot disse «lovløse tilstander» på sin årskonferanse i dag.

Jussprofessor (em) Henning Jakhelln tar opp dette problemet til belysning i en artikkel.

Jakhelln, en framstående ekspert på norsk arbeidsrett, foreslår også en løsning: Representativ fagorganisasjon må få anledning til å reise straffesak ved påståtte brudd på Arbeidsmiljøloven. I dag prøves nesten ingen slike saker, slik at rettsapparatet får anledning til å prøve slike saker og eventuelt håndheve paragrafene Stortinget ha bestemt.

Manifest senter for samfunnsanalyse anbefaler den rødgrønne regjeringen å utrede forslaget fra Henning Jakhelln med sikte på å oppnå mer effektiv håndhevelse av Arbeidsmiljøloven. Som ledd i utredningen bør regjeringen hente inn erfaringer direkte fra de lokale klubber og foreninger som gjennom sine medlemmer er i direkte berøring med arbeidsmiljøkriminaliteten.

Les professor Jakhellns forslag og Manifest Analyses politiske anbefalning.

Les også:
– Fri Fagbevegelse: Rettstomt rom i arbeidslivet