Tag Archives: afp

Mer målrettet AFP

Nytt notat fra Manifest Tankesmie.

Hvordan kan vi sikre at de som ikke har helse til å jobbe til pensjonsalder får en verdig avgang ved at de som trenger AFP mest ivaretas?

En løsning AFP-floken ved tariffoppgjøret i 2018 må tilfredsstille flere kriterier:

  • Øke ytelsene til reelle tidligpensjonister som faktisk går av og ikke tar ut AFP ved siden av fortsatt lønnsinntekt, slik fagbevegelsen vil.
  • Sikre at det alltid lønner seg pensjonsmessig å stå lengre i arbeid, at det er mulig å
    kombinere deltidsarbeid og AFP og at det ikke skapes økonomiske hindre for at AFP
    pensjonerte kan velge å gå tilbake i arbeid, slik staten vil.
  • Unngå økte utgifter i ordningen, slik NHO krever.

Manifest Tankesmie mener det fins en slik løsning. Dette er den såkalte tosporsmodellen for AFP som Fafo utredet på oppdrag fra LO i 2008. Vi kaller denne løsningen «Mer målrettet AFP».

IMG_7147 IMG_7148

Les notatet her.

Les intervju i Klassekampen 21.3.2018. (Krever abonnement)