fbpx

Venstresidens tankesmie

Masteroppgaver – sosiologi

  • Kvinner i arbeidslivet – hvorfor velger mange å arbeide deltid?
  • Arbeidsforhold i renholdsbransjen
  • Deltid i varehandel
  • Arbeidsvilkår i ulike bedriftskonsepter

Kvinner i arbeidslivet – hvorfor velger mange å arbeide deltid?
41 % av norske kvinner jobber deltid. En del ønsker større stillinger, men mange har selv valgt å jobbe deltid. Det hadde vært interessant med mer kunnskap om bakgrunnen for deres valg.

Tema/problemstillinger
For å få økt kunnskap og forståelse for kvinners livsvalg kan det gjennomføres intervjuer med et utvalg kvinner som jobber deltid.
Aktuelle temaer for intervjuer kan være:

– Hvordan er arbeidssituasjonen deres?
– Hvordan er livssituasjonen deres?
– Hvordan har livs- og arbeidssituasjonen påvirket avgjørelsen om å jobbe deltid?
– Hvordan ser de for seg arbeidssituasjonen sin i fremtiden?

Det vil være mest aktuelt å intervju kvinner som jobber innenfor varehandel, hotell- og restaurantbransjen og helsesektoren siden det er i disse bransjene deltidsarbeid er mest utbredt.

Arbeidsforhold i renholdsbransjen
Det har over flere år kommet alvorlige avsløringer om arbeidsforholdene innenfor deler av renholdsbransjen i Norge. Vi ønsker en oppgave som ser på hvilke utfordringer og arbeidsmiljølovbrudd disse arbeidstakerne møter.

Tema/problemstillinger
Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer store deler av renholdsbransjen. En mulig fremgangsmåte vil være å kartlegge og kategorisere sakene som kommer inn til Arbeidsmandsforbundet avdeling Oslo og Akershus i løpet av en tidsperiode på for eksempel to måneder. Aktuelle spørsmål å kartlegge kan være: Hva slags typer saker blir det rapportert om? Hvor mange jobber i de aktuelle firmaene? Hvor vasker disse firmaene? Har de ansatte arbeidskontrakt? Utover å gjøre en kvantitativ kartlegging av disse forholdene, kan dybdeintervjuer med personene bak sakene, være en nyttig fremgangsmåte for oppgaven.

Deltid i varehandel
I detaljhandelen jobber 66 % av arbeidstakerne deltid, med betydelige forskjeller mellom ulike deler av bransjen. Skillet er særlig stort mellom de kvinne- og mannsdominerte delene av bransjen. Hvorfor er det det, og hvordan arter denne forskjellen seg?

En mulig fremgangsmåte kan være å kartlegge stillingsbrøkene i to butikker i for eksempel henholdsvis elektronikk- og klesbransjen, samt gjøre dybdeintervjuer med konserntillitsvalgte, butikksjefer og plasstillitsvalgte innenfor de samme butikkjedene.

Aktuelle problemstillinger kan være: Har deltid en direkte sammenheng med andelen kvinner og menn som jobber der? Hva oppgir de ansatte som grunner til at de jobber heltid eller deltid? Hvordan er fordelingen aldersmessig på de ansatte? Hvor mange har barn, i ulike aldersgrupper? Hvordan ser ledelse og tillitsvalgte på deltidsproblematikken? Hvilke tiltak ser de eventuelt for seg som aktuelle for å forbedre situasjonen?

Arbeidsvilkår i ulike bedriftskonsepter
Fører ulik eierstruktur til ulike arbeidsforhold? Vi ønsker å undersøke forskjellene i arbeidsvilkår og vilkår for fagforeningsarbeid i to ulike dagligvarekjeder med ulik bedriftsstruktur, for eksempel Rema 1000 og KIWI.

Rema 1000 er en franchisekjede uten konserntillitsvalgt eller fagforeningssamarbeid på tvers av butikkene. Dette innebærer mye selvstendighet for butikksjefen i hver enkelt butikk. KIWI butikkene er for det meste kjedeeid, og har en konserntillitsvalgt. Vi ønsker å kartlegge konsekvenser av forskjellig eierstruktur når det gjelder arbeidsforholdene for de ansatte, hva angår deltidsstillinger, overtidsbetaling, fortrinnsrett til større stillinger og liknende.