fbpx

Venstresidens tankesmie

Masteroppgaver – historie

Manifest Analyse har utarbeidet to skisser til masteroppgaver i samarbeid med Statens Vegvesen og veiarbeidernes fagforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund. Masterprosjektet kan tilby gode arbeidsforhold og gunstige økonomiske rammebetingelser i form av et nært samarbeid med Statens Vegvesen og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Samferdsel og samtidshistorie – Masterprosjektskisse 1
Hvem skal bygge, vedlikeholde og drifte veien? Fram til år 2003 sto Statens Vegvesen selv for en betydelig del av vegproduksjonen – utbyggingen, driften og vedlikeholdet av vegnettet – her i landet. Til et nytt masteroppgaveprosjekt i historie søker vi etter studenter som kan tenke seg å skrive om sektorstriden og det politiske spillet om utbygging av veg og samferdsel. Den aktuelle tidsperioden er fra 1960-årene og fram til vegproduksjonen ble skilt ut fra Statens Vegvesen i 2003.

Samferdsel og samtidshistorie – Masterprosjektskisse 2
For å knytte byer, bygder og regioner tettere sammen har utbyggingen av det norske vegnettet vært avgjørende. I norsk moderne historie har Statens Vegvesen vært en sentral statlig etat for å sikre styrket samferdsel og trygge lokale arbeidsplasser over hele landet. I dette masteroppgaveprosjektet i historie ønsker vi å sette yrkeslivet til den norske vegarbeideren i andre halvdel av 1900-tallet i sentrum: Hvordan og i hvilket omfang endret arbeidsoppgavene seg fra manuelt arbeid til maskindrift mellom 1960 og 2000? Hvordan bygde man opp kunnskap og kompetanse hos arbeiderne, og sikret kvaliteten på vegnettet i denne i perioden?

I hvilken grad bidro satsing på boforhold, arbeidsturnus, opplæring i arbeidsmiljø og sikrere ansettelsesvilkår til å endre hverdagsliv og yrkesidentitet for vegarbeiderne? Hvilken rolle spilte tillitsvalgte og fagforeninger i Statens vegvesen i denne utviklingen? Hvorfor ble systemet med Statens vegvesen som utførende vegprodusent og vegarbeideren som offentlig ansatt statstjenestemann avviklet ved inngangen til 2000-tallet? Dette vil være noen av spørsmålene dette masteroppgaveprosjektet i historie inviterer til å gå nærmere inn på.