Category Archives: Ukategorisert

Parterapi for klima og industri

Anja Bakken Riise leder Framtiden i våre henders 40 000 klimaaktivister. Atle Tranøy representerer arbeiderne i det oljetunge industrikonsernet Aker ASA.  29. oktober møtes de to sidene i klima- og industridebatten for å gå løs på Norges største utfordringer:

• Hvordan skal et lite oljeland berge seg gjennom det store grønne skiftet?
• Hvordan bygger vi arbeidsplasser lokalt som får ned utslippene globalt?
• Hvordan kan fagbevegelsen og miljøbevegelsen sammen sikre et rettferdig grønt skifte som gir økonomisk utjevning, felles velferd og tar hensyn til natur og miljø?

DU ER INVITERT!
Anja og Atle inviterer alle Manifest-abonnenter i fagbevegelsen over hele landet til å bli med på en terapisesjon for klima og industri i Stavanger, der vi skal lære om:

• De grønne framtidsnæringene som kan sikre fortsatt sterk velferd i Norge.
• Hvordan fossil oljepolitikk svikter både klodens klima og norsk økonomi.
• Hvordan en ny regjering kan omforme den fossile oljekolossen Norge til Den grønne kjempen.

BILLETTBESTILLING ÅPNER I AUGUST.  

MØT OGSÅ:
Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag
Kim Noguera Gabrielli, leder UN Global Compact Norge
Maria Walberg, leder for Samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi
Erik Martiniussen, forfatter og journalist i Teknisk Ukeblad
Magnus Marsdal, leder Manifest Tankesmie
Flere navn kommer.

Konferansen arrangeres i samarbeid med UN Global Compact Norge.

I Stavanger kan du også få med deg verdens beste økonomifestival, KåKånomics: kknomics.no, som foregår både før og etter PARTERAPI for klima og industri.

Solindustri som klimatiltak

Solindustrien er en av flere sektorer som kan skape en ny grønn norsk økonomi. Når utvinning av petroleum skal reduseres, må samtidig utbygningen av fornybare energikilder øke. En norsk satsing på solindustrien kan bidra til utslippskutt globalt på en måte som skaper arbeidsplasser nasjonalt.

I rapporten ser Birgit Ryningen og Gaute Stokkan fra SINTEF Industri og Jens Hanson fra SINTEF Digital og TIK-sentret (UiO) på hvordan norsk solindustri er posisjonert for framtiden og hvilke klimagevinster en satsing på solindustrien kan skape:

  • Norsk solindustri er fremtidsrettet med tanke på bærekraft og sirkulærtenkning i produksjon.
  • Norge har, til forskjell fra andre EU-land, en industri som allerede i dag produserer for internasjonal solindustri.
  • Om 1 GW solceller erstatter kullkraftverk, vil det spare minst 1.24 millioner tonn CO2 hvert år og 31 millioner tonn CO2 gjennom sin garantitid.
  • Norge trenger en en strategi og stegvis plan for videre utvikling av norsk solbransje, som inkluderer investeringer og kapitaltilgang.

 

Last ned og lese hele rapporten.

Delrapporten publiseres i rapportserien Grønn Industri 21. Rapporten skal etablere kunnskap og skape diskusjon. Manifest Tankesmie går ikke god for meninger som fremmes, rapporten står for forfatterenes regning.

 

Pressehenvendelser:

Kommunikasjonssjef i Manifest, Ingrid Wergeland

 

En nedtrappingstrategi for norsk olje og gass

En opptrapping av grønn industrivirksomhet i Norge må henge sammen med en nedtrapping av petroleumsinvesteringer. Med en helhetlig klima- og industristrategi kan aktiviteten i olje og gass reduseres samtidig som aktiviteten i grønn industri trappes opp så kompetanse og kapital som idag er knyttet til olje og gass overføres til grønn industri.

I denne rapporten ser Helge Ryggvik og Knut Einar Rosendahl på hvordan en slik nedtrapping bør se ut og hvilke tiltak som bør prioriteres. Rapporten foreslår:

1. Begrens ny leting etter olje og gass
2. Prioriter projekter med kortere levetid
3. Unngå projekter som medfører at det etableres nye petroleumsbaserte industriklynger på land
4. Sett stopp for leting og store utbygginger i Barentshavet
5. Utvikle en helhetlig klima- og industristrategi
6. Utvikle et skatteregime som fremmer det grønne industriskiftet, ikke forsinker det
7. Utvikle en ambisiøs grønn industripolitikk som sikrer at løsningene ved neste krise er grønne

Les Teknisk Ukeblad om rapporten.

Rapporten kan lastes ned her. 

 

Finansiering av barnehager.

Rødgrønne partier har programfestet at pengene samfunnet bruker på barnehager skal gå til barnas beste, ikke privat profitt. Hvordan vil et nytt stortingsflertall gjennomføre dette?

Ny rapport fra De facto: «Finansiering av barnehager – hvordan kan vi sikre at pengene kommer barna til gode?»

Se opptak av lanseringen 15. mars 2021.

BAKGRUNN FOR RAPPORTEN:
• Meningsmålinger har gjennom flere år vist at et klart flertall av velgerne ønsker ideelle og kommunale barnehager, ikke kommersielle. Like fullt har flere rapporter og en rekke medieoppslag dokumentert hvordan hundretalls millioner kroner som kunne gått til barnas beste havner hos kommersielle aktører som privat fortjeneste.

• Samtidig som nok og riktig bemanning er en forutsetning for tilstrekkelig kvalitet i barnehagens møte med barnet, vet vi at kutt i personalkostnader er en farbar vei til økte overskudd til profittmotiverte eiere.

• Hvordan kan profittmotivet være forenlig med å sette barnets beste først og fremst? Og er det politisk, økonomisk og juridisk mulig å fase ut kommersielle aktører fra de fellesfinansierte barnehagene?

Se YouTube med opptak av lanseringen 15. mars 2021:

Roar Eilertsen, leder for De Facto, presenterer rapporten.
Bjarne Stenersen, representerer en sammenslutning av 33 ideelle private barnehager, vil beskrive hvordan forsøk på å begrense kommersielle eieres økonomiske vinning påvirker de ideelle barnehagenes situasjon.

Etter innledningene følger politisk debatt med:

Audun Lysbakken (SV)
Seher Aydar (Rødt)
Torstein Tvedt Solberg (Ap)
Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Debattleder: Magnus E. Marsdal, leder i Manifest Tankesmie.

Les hele rapporten her.

Les oppsummerende notat om rapportens hovedfunn her.

Les Dagsavisens hovedoppslag 30.3. 21 om rapporten her.

 

Nytt notat om arbeidskraftinnvandring

Kunne man sett for seg at importen av arbeidskraft fra EØS-området ble
organisert i ordnede former og i offentlig regi, i stedet for av en
kommersiell bemanningsbransje med mange useriøse virksomheter,
gjentakende lovbrudd og kynisk utnyttelse av arbeidsfolk fra fattigere land
som verken kjenner språket eller regelverket i Norge?

Selv om problemene med sosial dumping og utnytting av utenlandske
arbeidstakere var stort og omdiskutert før pandemien, har situasjonen
som har oppstått etter at grensene stengte, eksponert de grove
problemene med dagens privatiserte arbeidsformidling.

Et alternativ er offentlig arbeidsformidling og utenlandske arbeidere som
bosetter seg framfor å pendle over grensen. En slik modell regjerte i
etterkrigstidens Sverige, og leverte voldsom produktivitetsøkning for
svenske bedrifter.

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland, Rose
Maiken Flatmo, tok graden cand.polit ved Universitetet i Bergen på
nettopp dette emnet. I dette notatet skisserer hun sine hovedfunn, og
foreslår at vi lærer av både den svenske modellens styrker og svakheter.

Trondheimskonferansen 2021 vedtok som sitt første av elleve krav til en
ny regjering: «Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentleg
arbeidsformidling». Notatet viser hvordan det kan gjøres.

En arbeidskraftinnvandring inspirert av den svenske modellen vil virke
positivt inn på alle partene i det norske trepartssamarbeidet. Fagbevegelsen
får et enklere arbeid med å inkludere utenlandske arbeidere i både arbeidsfellesskapet og gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidskjøperne får den kompetente og motiverte arbeidskraften de har
bruk for, uten produksjonsstopp som følge av stengte grenser. Og staten
får bukt med sosial dumping, styrking av den norske modellen, dempede
konflikter mellom norskfødte og nyankomne og god drahjelp for en aktiv
distriktspolitikk. Om alle disse punktene er det uttalt tverrpolitisk enighet
på Stortinget.

Det som ikke blir mulig, er sosial dumping og utnyttelse av utenlandsk
arbeidskraft. Men det er det vel heller ingen seriøse aktører som ønsker?

 

Les intervju med notat-forfatter Rose Maiken Flatmo i Klassekampen 3.3.21.
Les kronikk av Rose Maiken Flatmo i Klassekampen 3.3.21.

Last ned notatet

Pressehenvendelser:

  • Magnus Marsdal
  • Rose Maiken Flatmo
    rose.maiken.flatmo@fellesforbundet.org tlf: 918 61 976