fbpx

Venstresidens tankesmie

TIL BARNETS BESTE

Barnets beste må være det styrende prinsipp for utviklingen av utdanningsfeltet, slik vi er forpliktet av FNs Barnekonvensjon og Grunnloven. 

Manifest startet i 2019 et 3-årig barnehage- og skoleprosjekt som skal utrede utfordringer i sektoren. Manifest mener det er behov for en større reorientering av skole- og barnehagepolitikk for å få bukt med utenforstående hensyn, der voksnes vinning, både politiske og kommersielle, går foran hensynet til barnets beste. 

Prosjektets mål er å sette en stopper for kommersielt eierskap og forretningsinspirert omdanning av offentlig finansierte skoler og barnehager, og utrede endringer som styrker den pedagogiske profesjonens rett til alltid å sette hensynet til barnets beste først og fremst.

Barnets beste-prosjektet ser spesielt på den utbredte bruken av testing og stress hos barn og unge, hvordan kommersialisering påvirker skole- og barnehagesektoren og inntaksordningen. Målet er å foreslå konkrete politiske løsninger som støtter opp under fellesskolen og bidrar til økt trivsel og læring hos unge. 

Prosjektet innhenter kunnskap om barn og unges hverdag, fra foresatte og barn, forskere, fagpersoner og ikke minst lærerne – de som jobber og møter barn og unge i deres hverdag.

WEBINARER
Manifest arrangerer jevnlig webinarer med ulike gjester og du kan se opptak fra disse på YouTube. På Manifest sine Facebook-sider kan du holde deg oppdatert på kommende arrangementer. Her finner du en oversikt over webinarene våre:


BARNETS BESTE I DEN OFFENTLIGE DEBATTEN:

Vi setter skole og barnehage på dagsorden, og følger debatten gjennom kronikker og oppslag i media. Her kan du følge Barnets beste i den offentlige debatten.

MANIFEST TIDSSKRIFT

Manifest Tidsskrift kan du lese mange ulike artikler innen utdanningsfeltet, blant annet vår artikkelserie.


PUBLIKASJONER TILKNYTTET PROSJEKTET:

Rapporten En skole i hastverk. Om regjeringen Solbergs prosess for å endre nasjonale prøver (2021) er skrevet av Sverre Tveit og omhandler endringer i systemet for nasjonale prøver i norsk grunnskole. Rapporten undersøker om mulige endringer i gjennomføringen av prøvesystemet kan forebygge faren for at skoleeiere, skoleledere eller lærere lar strev etter resultater og prestisje på kort sikt overskygge faglige hensyn til elevenes læring og mestring på lang sikt. Last den ned her.


Rapporten «Til Barnets beste? Resultatstyring, kartlegging og rangering i skolen» er skrevet av Stine Hjerpbakk. I denne rapporten ser Hjerpbakk på konsekvensene seksårsreformen og den utbredte bruken av testing og kartlegging har hatt på barn og unge. Last den ned her.

 

Journalist og forfatter Ida Wangberg har undersøkt og skrevet bok om virkningene av stykkprisfinansiering og såkalt «fritt skolevalg». Hva mener vi egentlig når vi snakker om gode og dårlige skoler? Hvorfor har forskjellene mellom skolene blitt så store? Wangberg skriver om et system der skoler tvinges til å konkurrere, elever velges bort, og segregeringen øker mellom minoritetsspråklige barn og elever med norsk som morsmål. Boken «Skolevalget. Om skoler som konkurrerer og elever som velges bort» kan bestilles fra Manifest Forlag.

De Facto Analyse, ved Roar Eilertsen, har på oppdrag fra Manifest, utarbeidet rapporten «Finansiering av barnehager – Hvordan sikre at pengene kommer barna til gode?» Rapporten lanserer sentrale elementer i en strategi for å gjøre sektoren profittfri, og vil være et viktig grunnlag for å få til en endring i stortingsperioden 2021-2025.

 Notatet «Barnehager uten profitt – Anbefaling til rødgrønn strategi for å fase ut kommersielle barnehager» oppsummerer De Facto-rapportens hovedfunn, samt hvorfor en utfasing av kommersielt eierskap er tvingende nødvendig. 

 

 

Prosjektleder: Palma Kleppe, palma@manifest.no mob. 936 32 196

Utreder: Stine Hjerpbakk, stine@manifest.no mob: 402 403 32

Finansiering:
Prosjektet er initiert og utarbeidet av Manifest Tankesmie. Prosjektet er støtte av fra Stein og Reidun Førde gjennom årlig donasjon til Manifest Tankesmie.