All posts by andersskrede

Nytt notat om arbeidskraftinnvandring

Kunne man sett for seg at importen av arbeidskraft fra EØS-området ble
organisert i ordnede former og i offentlig regi, i stedet for av en
kommersiell bemanningsbransje med mange useriøse virksomheter,
gjentakende lovbrudd og kynisk utnyttelse av arbeidsfolk fra fattigere land
som verken kjenner språket eller regelverket i Norge?

Selv om problemene med sosial dumping og utnytting av utenlandske
arbeidstakere var stort og omdiskutert før pandemien, har situasjonen
som har oppstått etter at grensene stengte, eksponert de grove
problemene med dagens privatiserte arbeidsformidling.

Et alternativ er offentlig arbeidsformidling og utenlandske arbeidere som
bosetter seg framfor å pendle over grensen. En slik modell regjerte i
etterkrigstidens Sverige, og leverte voldsom produktivitetsøkning for
svenske bedrifter.

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland, Rose
Maiken Flatmo, tok graden cand.polit ved Universitetet i Bergen på
nettopp dette emnet. I dette notatet skisserer hun sine hovedfunn, og
foreslår at vi lærer av både den svenske modellens styrker og svakheter.

Trondheimskonferansen 2021 vedtok som sitt første av elleve krav til en
ny regjering: «Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentleg
arbeidsformidling». Notatet viser hvordan det kan gjøres.

En arbeidskraftinnvandring inspirert av den svenske modellen vil virke
positivt inn på alle partene i det norske trepartssamarbeidet. Fagbevegelsen
får et enklere arbeid med å inkludere utenlandske arbeidere i både arbeidsfellesskapet og gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidskjøperne får den kompetente og motiverte arbeidskraften de har
bruk for, uten produksjonsstopp som følge av stengte grenser. Og staten
får bukt med sosial dumping, styrking av den norske modellen, dempede
konflikter mellom norskfødte og nyankomne og god drahjelp for en aktiv
distriktspolitikk. Om alle disse punktene er det uttalt tverrpolitisk enighet
på Stortinget.

Det som ikke blir mulig, er sosial dumping og utnyttelse av utenlandsk
arbeidskraft. Men det er det vel heller ingen seriøse aktører som ønsker?

 

Les intervju med notat-forfatter Rose Maiken Flatmo i Klassekampen 3.3.21.
Les kronikk av Rose Maiken Flatmo i Klassekampen 3.3.21.

Last ned notatet

Pressehenvendelser:

 • Magnus Marsdal
 • Rose Maiken Flatmo
  rose.maiken.flatmo@fellesforbundet.org tlf: 918 61 976

Framtidens industrinæringer

Norge trenger en ny grønn motor i økonomien. To rapporter fra Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 ser på potensialt for utviklingen av grønn skipsfart og kraftintensiv industri.

Rapportene er skrevet av Isaak Lekve i De Facto på oppdrag av Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie.

Last ned rapportene: 

4/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 5: Kraftintensiv industri
3/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 4: Grønn skipsfart

Pressehenvendelser: 

Ingrid Wergeland, kommunikasjonsjef Manifest Tankesmie 

Om Grønn Industri 21
Målet til Grønn Industri 21 er en handlekraftig politikk som bidrar til reduserte klimautslipp globalt på en måte som utvikler grønne arbeidsplasser nasjonalt.

Grønn Industri 21 er en allianse som strekker seg fra Aker Solutions og Kværner, LO-tillitsvalgte og NITO til Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender. I samarbeid med professor Marian Mazzucato utreder Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 en handlekraftig klima- og industristrategi for utslippskutt globalt som bygger grønne arbeidsplasser nasjonalt og lokalt.

Les mer på www.industri21.no

Nytt notat om grønn industriutvikling

Norsk flytende havvind bør går foran og presse kostnadene ned til et nivå der teknologien ikke lengre krever subsidier for å være konkurransedyktig i det voksende verdensmarkedet for fornybar energi.

Dette notatet fra Manifest Tankesmie ser på hva slags finansieringsordning som trengs for havvind, som en del av en langsiktig industripolitikk.

Notatet viser hvordan et regulatorisk rammeverk for havvvind kan utformes slik at fellesskapets støtte til industrien fører til inntekter, arbeidsplasser og verdiskapning som kommer fellesskapet til gode.

Notatet foreslår en finansieringsordning som stiller krav til innenlandsk industrialisering, finansiert gjennom en avgift på petroleum og aktivt statlig eierskap.

Last ned notatet.

 

Pressehenvendelser:

Jonas Algers, samfunnsøkonom, Manifest Tankesmie

Magnus Marsdal, leder, Manifest Tankesmie

Kinas grønne industriskifte

En rapport fra Manifest Tankesmie (2021) vurderer hvordan den raske utviklingen i Kinas grønne industrier setter press på andre land for å utvikle en egen industripolitikk. Hva kan Norge lære av Kina, som en petroleumsøkonomi på randen av et grønt industriskiftet?

Rapporten er skrevet av John Mathews, professor emeritus i konkurransedynamikk og global strategi ved Macquarie Business School som del av prosjektet Grønn Industri 21.

For å lykkes som produsent av grønn teknologi og utvikle egen industri bør Norge ifølge Mathews ta viktige skritt for å utvikle grønn industri:

 • Diversifisere offshoreindustrien mot fornybar energi
 • Investere i grønn industriutvikling i grønne sektorer i fastlandsøkonomien
 • Aktivt investere mer av oljeformuen i det grønne industriskiftet

Last ned rapporten

Pressehenvendelser:

Magnus E. Marsdal, leder Manifest  

Polarisering i klimadebatten

En rapport fra Manifest Tankesmie (2021) belyser hvordan skjerpede motsetninger i klimadebatten oppleves av ansatte og tillitsvalgte i oljeindustrien. Rapporten, skrevet av forskere ved Universitetet i Oslo, dokumenterer at arbeidere i oljebransjen opplever at det foregår en polarisering i feltet. Rapporten foreslår også noen tiltak som kan hjelpe for å motvirke polarisering.

Polariseringen bærer preg av å være affektiv, altså at ulike grupper står langt fra hverandre og er følelsesmessig investert i uenigheten. Rapporten finner at oljearbeiderne definerer ulike motparter i klima- og industripolitikken, og at disse motpartene kan oppsummeres som følger:

 • klima- og miljøbevegelsen langs aksen arbeid/miljø
 • fagorganiserte og fagforbund i andre sektorer (særlig offentlig sektor og varehandel)
 • geografiske motparter som dels kan forstås ut ifra et øst/vest-skille, dels langs aksen by/bygd
 • generasjonskløften mellom ungdom og voksne
 • interessemotsetninger til arbeidsgivere og oppdragsgivere internt i olje- og gassnæringa

Forskningen som ligger til grunn for denne rapporten er en fokusgruppestudie med 41 tillitsvalgte i oljeselskaper og i leverandørindustrien fra forbundene NITO, SAFE, El og IT, Fellesforbundet og Industri Energi. Det er også gjennomført telefonintervjuer med ungdomstillitsvalgte i industriforbundene NITO og Industri Energi.

I rapporten er også representanter for klima- og miljøbevegelsen intervjuet og bedt om å gi sine tilbakemeldinger på funnen i rapporten. Tina Razafimandimby Våje har erfaring med klimaarbeid fra Miljøagentene og Natur og Ungdom. Ingunn Gjerstad er leder i LO i Oslo og blant annet engasjert i «Broen til framtiden». Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i Våre Hender.

Les kronikk av rapportforfatterne i Dagsavisen her.
Les sak på Fri fagbevegelse her.
Les kronikk av Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender og Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker på Fri fagbevegelse her.
Hør Debatt i P2 om temaet her.


 LAST NED RAPPORTEN 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie av David Jordhus-Lier og Camilla Houeland.

 

Kontaktinformasjon rapportforfattere:

David Jordhus-Lier (davidcl@uio.no), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Camilla Houeland (camilla.houeland@sosgeo.uio.no), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Pressehenvendelser Manifest:

Magnus E. Marsdal, leder Manifest