All posts by andersskrede

Framtidens industrinæringer

Norge trenger en ny grønn motor i økonomien. To rapporter fra Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 ser på potensialt for utviklingen av grønn skipsfart og kraftintensiv industri.

Rapportene er skrevet av Isaak Lekve i De Facto på oppdrag av Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie.

Last ned rapportene: 

4/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 5: Kraftintensiv industri
3/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 4: Grønn skipsfart

Pressehenvendelser: 

Ingrid Wergeland, kommunikasjonsjef Manifest Tankesmie 

Om Grønn Industri 21
Målet til Grønn Industri 21 er en handlekraftig politikk som bidrar til reduserte klimautslipp globalt på en måte som utvikler grønne arbeidsplasser nasjonalt.

Grønn Industri 21 er en allianse som strekker seg fra Aker Solutions og Kværner, LO-tillitsvalgte og NITO til Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender. I samarbeid med professor Marian Mazzucato utreder Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 en handlekraftig klima- og industristrategi for utslippskutt globalt som bygger grønne arbeidsplasser nasjonalt og lokalt.

Les mer på www.industri21.no

Nytt notat om grønn industriutvikling

Norsk flytende havvind bør går foran og presse kostnadene ned til et nivå der teknologien ikke lengre krever subsidier for å være konkurransedyktig i det voksende verdensmarkedet for fornybar energi.

Dette notatet fra Manifest Tankesmie ser på hva slags finansieringsordning som trengs for havvind, som en del av en langsiktig industripolitikk.

Notatet viser hvordan et regulatorisk rammeverk for havvvind kan utformes slik at fellesskapets støtte til industrien fører til inntekter, arbeidsplasser og verdiskapning som kommer fellesskapet til gode.

Notatet foreslår en finansieringsordning som stiller krav til innenlandsk industrialisering, finansiert gjennom en avgift på petroleum og aktivt statlig eierskap.

Last ned notatet.

 

Pressehenvendelser:

Jonas Algers, samfunnsøkonom, Manifest Tankesmie

Magnus Marsdal, leder, Manifest Tankesmie

Kinas grønne industriskifte

En rapport fra Manifest Tankesmie (2021) vurderer hvordan den raske utviklingen i Kinas grønne industrier setter press på andre land for å utvikle en egen industripolitikk. Hva kan Norge lære av Kina, som en petroleumsøkonomi på randen av et grønt industriskiftet?

Rapporten er skrevet av John Mathews, professor emeritus i konkurransedynamikk og global strategi ved Macquarie Business School som del av prosjektet Grønn Industri 21.

For å lykkes som produsent av grønn teknologi og utvikle egen industri bør Norge ifølge Mathews ta viktige skritt for å utvikle grønn industri:

  • Diversifisere offshoreindustrien mot fornybar energi
  • Investere i grønn industriutvikling i grønne sektorer i fastlandsøkonomien
  • Aktivt investere mer av oljeformuen i det grønne industriskiftet

Last ned rapporten

Pressehenvendelser:

Magnus E. Marsdal, leder Manifest  

Polarisering i klimadebatten

En rapport fra Manifest Tankesmie (2021) belyser hvordan skjerpede motsetninger i klimadebatten oppleves av ansatte og tillitsvalgte i oljeindustrien. Rapporten, skrevet av forskere ved Universitetet i Oslo, dokumenterer at arbeidere i oljebransjen opplever at det foregår en polarisering i feltet. Rapporten foreslår også noen tiltak som kan hjelpe for å motvirke polarisering.

Polariseringen bærer preg av å være affektiv, altså at ulike grupper står langt fra hverandre og er følelsesmessig investert i uenigheten. Rapporten finner at oljearbeiderne definerer ulike motparter i klima- og industripolitikken, og at disse motpartene kan oppsummeres som følger:

  • klima- og miljøbevegelsen langs aksen arbeid/miljø
  • fagorganiserte og fagforbund i andre sektorer (særlig offentlig sektor og varehandel)
  • geografiske motparter som dels kan forstås ut ifra et øst/vest-skille, dels langs aksen by/bygd
  • generasjonskløften mellom ungdom og voksne
  • interessemotsetninger til arbeidsgivere og oppdragsgivere internt i olje- og gassnæringa

Forskningen som ligger til grunn for denne rapporten er en fokusgruppestudie med 41 tillitsvalgte i oljeselskaper og i leverandørindustrien fra forbundene NITO, SAFE, El og IT, Fellesforbundet og Industri Energi. Det er også gjennomført telefonintervjuer med ungdomstillitsvalgte i industriforbundene NITO og Industri Energi.

I rapporten er også representanter for klima- og miljøbevegelsen intervjuet og bedt om å gi sine tilbakemeldinger på funnen i rapporten. Tina Razafimandimby Våje har erfaring med klimaarbeid fra Miljøagentene og Natur og Ungdom. Ingunn Gjerstad er leder i LO i Oslo og blant annet engasjert i «Broen til framtiden». Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i Våre Hender.


 LAST NED RAPPORTEN 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie av David Jordhus-Lier og Camilla Houeland.

 

Kontaktinformasjon rapportforfattere:

David Jordhus-Lier (davidcl@uio.no), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Camilla Houeland (camilla.houeland@sosgeo.uio.no), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitet i Oslo.

Pressehenvendelser Manifest:

Magnus E. Marsdal, leder Manifest  

En revidert handlingsregel for det grønne skiftet?

Den norske handlingsregelen for finanspolitikken ble innført i Stortingsmelding nr. 29, 2000 – 2001, som bar tittelen «Retningslinjer for den økonomiske politikken».

Handlingsregelen er ment som et hjelpemiddel for å føre en fornuftig finanspolitikk over tid. En fornuftig finanspolitikk vil både unngår både overoppheting på kort sikt og samtidig sikre at formuen fra oljealderen bevares for framtidige generasjoner.

Denne hensikten har gjort Handlingsregelen til en bærebjelke i norsk finanspolitikk. Men den er bare et hjelpemiddel, ikke selve hensikten. Hvis Handlingsregelens bokstav kommer i veien for politiske tiltak av avgjørende viktighet, bør bokstaven få hvile, skriver Knut Anton Mork i dette notatet.

Notatet diskuterer måter handlingsregelen kan revideres på for et grønt skifte. En mulighet er å la alle omstillingsinvesteringer gå «under streken» i budsjettsammenheng. Det vil si at de er unntatt fra Handlingsregelen. Denne løsningen anbefales ikke. I stedet anbefaler notatet å legge forpliktende flerårsplaner om hvordan eventuelle avvik fra Handlingsregelen i enkelte år kan følges av innstramming i påfølgende år.

Last ned notatet.

Notat er skrevet av Knut Anton Mork på oppdrag for Manifest Tankesmie.

Pressehenvendelser kan rettes leder i Manifest, Magnus Marsdal.