Monthly Archives: juni 2023

«Alle gode krefter»

Formålet med dette notatet er å klargjøre Høyres argumenter for å privatisere det offentlige tjenesteapparatet. Basert på en analyse av medieoppslag og meningsinnlegg fra Høyres politikere i de seks største byene i landet finner vi fire hovedargumenter:

  1. Alle gode krefter: Argumentet handler om at velferdsstaten er nødt til å slippe inn alle de som kan bidra til å skape et så godt velferdstilbud som mulig. En effekt av denne argumentasjonen er å viske ut skillet mellom offentlige, ideelle og private tilbydere, og forskjellen mellom profittfri og profittbasert velferd.
  2. Privat løsning på et offentlig problem: Dette argumentet framstiller privatisering som svaret på problemer i velferden. Her overtar Høyre langt på vi venstresiden problembeskrivelse, for eksempel ved å advare om økte klasseskiller i velferden.
  3. Ideologiske skylapper: Dette argumentet legger til grunn at det er likegyldig for brukerne om det er en offentlig eller en privat aktør som leverer tjenestene, og at motstand til privatisering derfor må være ideologisk basert. Hensikten er å framstille venstresiden som om de prioriterer politikk over brukernes interessert, mens HØyre omvendt setter brukerne høyest.
  4. Valgfrihet, mangfold og innovasjon-argumentet handler om at privatisering vil forbedre tjenestene fra et brukerperspektiv. Argumentet har etter vårt syn en mindre framtredende rolle i 2023-valgkampen enn det tradisjonelt har hatt.

Generelt sett virker det som om Høyres strategi er å viske ut skillet mellom private og offentlige tjenestetilbydere. Slik kan de framstille det som om partiets ønske om privatisering ikke er politisk motivert, men et pragmatisk svar på konkrete utfordringer, mens venstresiden framstår som ideologiske og byråkratiske.

I notatets siste del analyserer vi om de skjulte forutsetningene og svake punktene i Høyres argumenter til dels er selvmotsigende, og viser hvordan venstresiden kan møte dem.

Last ned notatet her.

Eller les hele teksten her:
«Alle gode krefter» - notat av Manifest Analyse