Monthly Archives: mars 2021

Finansiering av barnehager.

Rødgrønne partier har programfestet at pengene samfunnet bruker på barnehager skal gå til barnas beste, ikke privat profitt. Hvordan vil et nytt stortingsflertall gjennomføre dette?

Ny rapport fra De facto: «Finansiering av barnehager – hvordan kan vi sikre at pengene kommer barna til gode?»

Se opptak av lanseringen 15. mars 2021.

BAKGRUNN FOR RAPPORTEN:
• Meningsmålinger har gjennom flere år vist at et klart flertall av velgerne ønsker ideelle og kommunale barnehager, ikke kommersielle. Like fullt har flere rapporter og en rekke medieoppslag dokumentert hvordan hundretalls millioner kroner som kunne gått til barnas beste havner hos kommersielle aktører som privat fortjeneste.

• Samtidig som nok og riktig bemanning er en forutsetning for tilstrekkelig kvalitet i barnehagens møte med barnet, vet vi at kutt i personalkostnader er en farbar vei til økte overskudd til profittmotiverte eiere.

• Hvordan kan profittmotivet være forenlig med å sette barnets beste først og fremst? Og er det politisk, økonomisk og juridisk mulig å fase ut kommersielle aktører fra de fellesfinansierte barnehagene?

Se YouTube med opptak av lanseringen 15. mars 2021:

Roar Eilertsen, leder for De Facto, presenterer rapporten.
Bjarne Stenersen, representerer en sammenslutning av 33 ideelle private barnehager, vil beskrive hvordan forsøk på å begrense kommersielle eieres økonomiske vinning påvirker de ideelle barnehagenes situasjon.

Etter innledningene følger politisk debatt med:

Audun Lysbakken (SV)
Seher Aydar (Rødt)
Torstein Tvedt Solberg (Ap)
Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Debattleder: Magnus E. Marsdal, leder i Manifest Tankesmie.

Les hele rapporten her.

Les oppsummerende notat om rapportens hovedfunn her.

Les Dagsavisens hovedoppslag 30.3. 21 om rapporten her.

 

Nytt notat om arbeidskraftinnvandring

Kunne man sett for seg at importen av arbeidskraft fra EØS-området ble
organisert i ordnede former og i offentlig regi, i stedet for av en
kommersiell bemanningsbransje med mange useriøse virksomheter,
gjentakende lovbrudd og kynisk utnyttelse av arbeidsfolk fra fattigere land
som verken kjenner språket eller regelverket i Norge?

Selv om problemene med sosial dumping og utnytting av utenlandske
arbeidstakere var stort og omdiskutert før pandemien, har situasjonen
som har oppstått etter at grensene stengte, eksponert de grove
problemene med dagens privatiserte arbeidsformidling.

Et alternativ er offentlig arbeidsformidling og utenlandske arbeidere som
bosetter seg framfor å pendle over grensen. En slik modell regjerte i
etterkrigstidens Sverige, og leverte voldsom produktivitetsøkning for
svenske bedrifter.

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland, Rose
Maiken Flatmo, tok graden cand.polit ved Universitetet i Bergen på
nettopp dette emnet. I dette notatet skisserer hun sine hovedfunn, og
foreslår at vi lærer av både den svenske modellens styrker og svakheter.

Trondheimskonferansen 2021 vedtok som sitt første av elleve krav til en
ny regjering: «Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentleg
arbeidsformidling». Notatet viser hvordan det kan gjøres.

En arbeidskraftinnvandring inspirert av den svenske modellen vil virke
positivt inn på alle partene i det norske trepartssamarbeidet. Fagbevegelsen
får et enklere arbeid med å inkludere utenlandske arbeidere i både arbeidsfellesskapet og gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidskjøperne får den kompetente og motiverte arbeidskraften de har
bruk for, uten produksjonsstopp som følge av stengte grenser. Og staten
får bukt med sosial dumping, styrking av den norske modellen, dempede
konflikter mellom norskfødte og nyankomne og god drahjelp for en aktiv
distriktspolitikk. Om alle disse punktene er det uttalt tverrpolitisk enighet
på Stortinget.

Det som ikke blir mulig, er sosial dumping og utnyttelse av utenlandsk
arbeidskraft. Men det er det vel heller ingen seriøse aktører som ønsker?

 

Les intervju med notat-forfatter Rose Maiken Flatmo i Klassekampen 3.3.21.
Les kronikk av Rose Maiken Flatmo i Klassekampen 3.3.21.

Last ned notatet

Pressehenvendelser:

  • Magnus Marsdal
  • Rose Maiken Flatmo
    rose.maiken.flatmo@fellesforbundet.org tlf: 918 61 976

Den grønne kjempen. Ny industristrategi for Norge

Hør Mariana Mazzucato innlede på vårt nettmøte 9. mars kl. 15 til 16.30.

Den internasjonale stjerneøkonomen Mariana Mazzucato er en av arkitektene bak EUs Green Deal og økonomisk rådgiver for FN, OECD og en rekke regjeringer. I en ny rapport streker professoren opp en ny industristrategi som kan hjelpe oljenasjonen Norge gjennom det grønne skiftet.

Hydrogen, havvind, grønn skipsbygging og gigantiske batterifabrikker er blant de mulige framtidsnæringene som trekkes fram i rapporten «The Green Giant: New Industrial Strategy for Norway».

Kontroversielle forslag
Med flere kontroversielle og bestselgende bøker har amerikanske Mariana Mazzucato brøytet vei for en ny forståelse av at staten må ta en aktiv økonomisk rolle i det grønne industriskiftet.

Mazzucato ble nylig utnevnt til FNs Høynivåråd for økonomiske og sosiale spørsmål, sammen med økonomer som Jeffrey Sachs og Joseph Stiglitz.

Nå oppfordrer professoren norske politikere til å trappe opp den statlige innsatsen for å omdanne Norge fra «Europas fossilkoloss» til «Den grønne kjempen». Hun påpeker og foreslår:

  • Investeringsbehovet i norsk grønn industri kan være opp til 100 milliarder årlig det neste tiåret
  • Opprett en grønn, statlig industribank som kan bidra med store retningsgivende investeringer
  • Om nødvendig må handlingsregelen for oljepenger tilpasses det grønne industriskiftet.
  • Ta tilbake kontrollen over Equinor og bruk det helstatlige selskapet som redskap for målrettet klima- og industripolitikk.

 

Bestilt av Grønn Industri 21
Rapporten «The Green Giant» er utarbeidet ved Mazzucatos innovasjonsinstitutt ved det prestisjetunge universitetet UCL (University College London). Den er bestilt av prosjektet Grønn Industri 21, som er et unikt samarbeid mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen i oljenæringen.

Grønn Industri 21 samler aktører fra Framtiden i våre hender til oljearbeiderne på Valhall-feltet til felles kamp for et grønt industriskifte i Norge. Prosjektet er et initiativ fra Manifest Tankesmie.

Les intervju med forfatter av rapporten på E24 her.

Last ned rapporten «The Green Giant» her.

Last ned rapporten i norsk oversettelse: «Den grønne kjempen» her.

Les mer om Grønn Industri 21 her.

 

Møt Mariana Mazzucato 9. mars kl.15.
Professor Mazzucato forteller mer om Den grønne kjempen under Manifest Tankesmies webinar.
Her deltar også Espen Barth Eide (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Marie Sneve Martinussen (Rødt).
Mer om møtet her.