Monthly Archives: mai 2012

Nytt notat: Vikarbyrådirektivet – en seier for fagbevegelsen?

«Vikarbyrådirektivet er en seier for europeisk fagbevegelse», ble det hevdet av direktivets tilhengere i Arbeiderpartiet under debatten rundt hvorvidt Norge skulle ta dette direktivet inn i norsk lov. Man siktet da til artikkel 5 i direktivet som slår fast at vikarer skal ha rett på lik lønn som fast ansatte i bedriften de er innleid hos.

I dette notatet ser vi på utviklingen i vikarbyråbransjen i Storbritannia et halvt år etter at de innførte direktivet. Her har direktivet blitt innført med så mange smutthull at det i mange tilfeller er lett for arbeidsgivere og vikarbyråer å omgå prinsippet om å gi vikarer like lønnsvilkår som fast ansatte.

Dette har blitt en utbredt praksis i mange bransjer. I enkelte tilfeller har forholdene for vikarene faktisk blitt forverret. Representanter fra britisk fagbevegelse uttaler at reguleringene de trodde skulle forbedre vilkårene for vikarene, i virkeligheten har institusjonalisert lave lønner og minimumsvilkår.

En britisk rapport viser at det i januar 2012 var en økning i vikarbruk på 13 prosent sammenlignet med året før. I en annen undersøkelse oppgir nesten ni av ti arbeidsgiverne at de enten vil beholde sin vikarbruk på dagens nivå eller øke den. Vikarbyrådirektivet har altså ikke ført til begrensinger av vikarbruk blant britiske arbeidsgivere.

En slik utvikling er negativ, men ikke overraskende. Vikarbyråbransjens internasjonale og europeiske interesseorganisasjoner uttaler selv at de anser vikarbyrådirektivet som viktig for å kunne åpne arbeidsmarkedet for mer vikarbruk. Denne tankegangen finner man også i egne rapporter fra EU om hvordan direktivet bør implementeres. Her sies det blant annet at direktivet vil bidra til fjerningen av restriksjoner mot vikarbruk fordi forbedringer i vikarenes arbeidsforhold vil gjøre dem mer og mer overflødige.

Last ned notatet her.

Nytt notat: Fra finanskrise til velferdskrise

Overblikk er viktig. Vi har derfor samlet et utvalg tekster som vi i Manifest Analyse har skrevet i forbindelse med den pågående finans- og gjeldskrisa i notatet «Fra finanskrise til velferdskrise».

Notatet gjengir først en rekke kronikker som økonom Ali Esbati har skrevet i norske aviser, og følger opp med en samling av kortere og lengre tekster fra vårt ukebrev Manifest Orientering.

Tekstene tar for seg flere av årsakene til finanskrisen, som økende ulikhet, deregulering av finansøkonomien og de intellektuelle og ideologiske skylappene innen økonomifaget, og viser at «krisepolitikken» som har blitt ført i stor grad baserer seg på en feil diagnose av hva som er galt i verdensøkonomien.

Dokumentet inneholder også en lang rekke lenker til kritiske analyser av temaer som finanssektorens økende makt over demokratisk valgte regjeringer, eskalerende topplønninger vs stagnerende kjøpekraft og de menneskelige konsekvensene av den hodeløse kuttpolitikken som mange land har iverksatt under påtrykk fra EU og IMF.

Last ned notatet her.

Er du vaksinert?

Julie Lødrup skriver i ukens Universitas om arbeidsvilkår for mennesker med høyere utdannelse.

– Problem nummer en for mange nyutdannete er å få en fast jobb. 202.000 arbeidstakere er midlertidig ansatt i Norge, blant dem mange akademikere.

– Staten er paradoksalt nok en versting, med mindre beskyttelse mot midlertidige ansettelser enn i resten av arbeidslivet. Tjenestemannsloven og dårlig praksis gjør at man for eksempel i departementer kan bli sent fra midlertidig stilling til midlertidig stilling. I akademia er det enda verre – gjennomsnittsalderen for å få sin første faste ansettelse er 43 år. Blant journalister mangler 20 % fast jobb, over det dobbelte blant unge under 30 år. De såkalte «drømmejobbene» har ofte de verste arbeidsvilkårene.

Les hele innlegget i Universitas her.