Monthly Archives: august 2010

Det amerikanske mareritt

«The American people are hurting», skriver den amerikanske senatoren Bernie Sanders i artikkelen «No to Oligarchy». Sanders, som er én av to amerikanske senatorer som verken er Demokrat eller Republikaner, tar i sin artikkel et oppgjør med hvordan kombinasjonen av romslige skattekutt for landets rike elite under Bush-perioden og effektene av finanskrisen har vært en tragedie for flertallet av USAs befolkning.

Sanders skriver blant annet i sin artikkel: «The American people are hurting. As a result of the greed, recklessness and illegal behavior on Wall Street, millions of Americans have lost their jobs, homes, life savings and their ability to get a higher education. Today, some 22 percent of our children live in poverty, and millions more have become dependent on food stamps for their food.»

Senatoren mener det er tvingende nødvendig at de enorme skattekuttene som ble iverksatt for de aller rikeste under Bush-perioden blir reversert. Disse personene, og de store selskapene (som ofte ikke betaler skatt, men heller mottar store offentlige subsidier), må begynne å betale sin del til fellesskapet igjen.

Les hele artikkelen her.

Lønnskutt -for hvem?

«Fordelingen av lønn og formue er ikke bare et utfall av, men også grunnleggende bestemmende for hvordan økonomien fungerer», skriver Ali Esbati i en kronikk i Klassekampen.

Esbati presenterer forskning som viser sammenheng mellom høye lederlønninger og dårlig behandling av ansatte: «Selskaper med høye lederlønninger og bonuser er signifikant mer tilbøyelige til for eksempel å ha en fagforeningsfiendtlig virksomhet, bryte med arbeidsmiljøbestemmelser og underfinansiere pensjonsforpliktelsene sine i betydelig grad».

I flere europeiske land kuttes det i lønn og pensjon til offentlig ansatte. «For å komme oss ut av krisen må vi redusere lønnsutgiftene, sier våre politiske ledere. Det har de kanskje rett i, men det kan virke som de kutter i feil lønninger,» skriver Gérard Duménil, økonomi og forskningsleder ved CNRS (EconmiX) i Le Monde Diplomatique

Les Esbatis kronikk her.
Les Duménils kronikk her.

Hamburgerøkonomiens bakside

Sosiologene Midtbø og Orupabo kritiserer Civitas Doksheims forståelse av integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet. Ifølge Midtbøen og Orupao, konkluderer Doksheim i en artikkel i Samtiden at «nøkkelen til integrering er dermed å skape et arbeidsmarked som likner mer på det amerikanske, der innvandrere med lave kvalifikasjoner får innpass i jobber som toalettvert eller ryddehjelp.»

I kronikken i Dagbladet skriver stipendiatene Midtbøen og Orupabo ved Institutt ved samfunnsforskning:

«Et stort problem med Civitas tilsynelatende positive fokus på innvandring og kulturell annerledeshet, er at det bygger på kraftig generaliserte beskrivelser av kulturelt mangfold og motsetninger mellom innvandrere og nordmenn. Innvandrere framstilles som uproduktive, har andre forventninger, drømmer og krav enn høyt kompetente og produktive nordmenn. Kulturelt mangfold betraktes bare som nyttig så lenge innvandrere tar jobber nordmenn ikke vil ha, under vilkår nordmenn ikke vil finne seg i, og at de flytter seg dit etterspørselen etter arbeidskraft er størst, » skriver Midtbøen og Orupabo.

Les hele kronikken her.

Manifest Analyses Magnus Marsdal og Ali Esbati har tidligere kritisert den samme artikkelen.
Les Marsdals innlegg her, her og her.
Les Esbatis innlegg her.

Fra syk til arbeidsledig

I den norske sykelønnsdebatten blir det ofte sagt at vi skal “se til Sverige” for å se på endringer av sykelønnsordningen. Nå begynner konsekvensene å vises av omleggingen av ordningen i vårt naboland.

Med endringene av den svenske sykelønnsordningen blir flere tusen personer som før har fått sykepenger fått omdefinert sin status, til nå “å være friske nok til å søke jobb”.

Etter et halvt år har 1,9% (451 personer) av de 23 146 tidligere syke svenskene, som har blitt henvist til å gå på arbeidsmarkedstiltak, fått ordinær jobb. Dette viser tall fra Arbetsförmedlingen, ifølge Sveriges radio.

Det har også kommet fram flere historier om folk som har tatt livet sitt, etter ikke lenger å ha rett til sykepenger.

Livets lotteri

«Er det noen som husker saken som skapte et helvetes leven mellom LO-leder Gerd-Liv Valla og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i 2006? Etter sommerferien ligger den igjen på fagbevegelsens bord» skriver Magnus E. Marsdal i en kronikk i Klassekampen 31.7.2010.

«Sykefraværet har falt kraftig, men det politiske dramaet pågår for fullt».

Les kronikken her