Monthly Archives: mars 2010

Alternativ til innstramming av velferden

Fellesskapsverdiene forvitrer, forteller VG (10.3.2010). Politiske myndigheter har latt veier, kloakknett og annen infrastruktur forvitre så lenge at etterslepet i vedlikehold kan være så omfattende som 800 milliarder kroner.

Mange trodde det var denne skakkjørte underfinansieringen av fellesskapet et rødgrønt styre skulle rette opp i . Men budskapet som nå lyder fra denne regjering er «Innstramming, innstramming, innstramming»

Spørsmålet regjeringen og finansminister Sigbjørn Johnson unngår er: Hvorfor er det kun på fellesskapet budsjetter det skal strammes inn? Regjeringen legger i Nasjonalbudsjettet for 2010 opp til 4 prosent vekst i privat konsum og 2 prosent vekst i offentlig konsum (der velferdstjenestene ligger).

Debatten om behovet for en annen fordeling mellom offentlig og privat konsumvekst skytes ned med henvisning til en selvpåført tvangstrøye: Skattestopp på Høyres skattenivå for 2004.

Manifest Analyse publiserer i dag et notat med argumenter for at det trengs en forsterket skatteinnsats for fellesskapaet.

Vår anbefalning er at regjeringen setter ned et hurtigarbeidende utvalg som skal synliggjøre nødvendige veivalg for velferdsnorge, gennom

(a) å finne velferdsløft regjeringspartiene kan enes om i 2011–2013 og
(b) peke på mulig finansiering gjennom skattesystemet (med sosial profil).

Utvalgets formål skal være å utarbeide alternativ til offentlig innstramming, slik at partier og velgere får føre den demokratiske debatt som viktige veivalg for velferden fortjener. Hvis regjeringen ikke vil få disse alternativene opp på bordet, vil vi anbefale regjeringspartienes stortingsgrupper å gå sammen om å nedsette et slikt utvalg.

Les hele notatet her.

Rituell rapport

«Man kunne tenke seg at OECD ba Norge og andre land gjøre mer av slike ting som, hvis man skal dømme ut fra deres egen statistikk samt sunn fornuft, har en sammenheng med disse resultatene: relativt trygge ansettelser og sterke faglige organisasjoner; en sjenerøs og generell tildelning av sosiale ytelser, for eksempel en god sykelønnsordning; en stor offentlig velferdssektor. Men se, OECDs landrapport for Norge ønsker seg hovedsakelig det motsatte,» skriver Ali Esbati i en kommentar i Klassekampen i dag.

Les hele artikkelen her.

Lovløse tilstander?

Kan en rødgrønn regjering sitte stille og se på, hvis det brer seg lovløse tilstander i deler av arbeidslivet? Skal lovbrytere gå fri, bare fordi de er bedriftsledere?

I praksis er deler av arbeidslivet nå et rettstomt rom, hva mange av Arbeidsmiljølovens bestemmelser angår. Hvis sak skal reises, for eksempel mot ulovlige ansettelser, er det den enkelte arbeider som må ta støyten. Fagforeningene sitter i dag maktesløse og ser loven brytes. Ingen rettsinstans håndhever Stortingets lovvedtak, for ingen sak blir reist. Manifest Analyse retter søkelyset mot disse «lovløse tilstander» på sin årskonferanse i dag.

Jussprofessor (em) Henning Jakhelln tar opp dette problemet til belysning i en artikkel.

Jakhelln, en framstående ekspert på norsk arbeidsrett, foreslår også en løsning: Representativ fagorganisasjon må få anledning til å reise straffesak ved påståtte brudd på Arbeidsmiljøloven. I dag prøves nesten ingen slike saker, slik at rettsapparatet får anledning til å prøve slike saker og eventuelt håndheve paragrafene Stortinget ha bestemt.

Manifest senter for samfunnsanalyse anbefaler den rødgrønne regjeringen å utrede forslaget fra Henning Jakhelln med sikte på å oppnå mer effektiv håndhevelse av Arbeidsmiljøloven. Som ledd i utredningen bør regjeringen hente inn erfaringer direkte fra de lokale klubber og foreninger som gjennom sine medlemmer er i direkte berøring med arbeidsmiljøkriminaliteten.

Les professor Jakhellns forslag og Manifest Analyses politiske anbefalning.

Les også:
– Fri Fagbevegelse: Rettstomt rom i arbeidslivet